Đại hội Đảng 13 dự kiến bầu 200 ủy viên trung ương

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/the-13-congress-is-expected-to-elect-200-central-committee-members-05272020084223.html
RFA
2020-05-27

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 hôm khai mạc 21/1/2016 tại Hà Nội.Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 hôm khai mạc 21/1/2016 tại Hà Nội.AFP

Hội nghị Trung ương 12 thống nhất trình Đại hội đại biểu toàn quốc đảng cộng sản Việt Nam lần 13 bầu khoảng 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương đảng khóa tới.

Truyền thông trong nước hôm 27/5 dẫn lời ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho hay đó là kết quả về nhân sự tại Hội nghị Trung ương 12 vừa qua.

Về số lượng ủy viên Bộ Chính trị, cố gắng giữ như khóa 12, từ 17 – 19 người, Ban Bí thư từ 12 – 13 người.

Trung ương khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi, dưới 50; từ 50 – 60 và từ 61 tuổi trở lên. Theo đó, phấn đấu độ tuổi dưới 50 khoảng 15 – 20%; độ tuổi từ 50 – 60 khoảng trên dưới 70% và độ tuổi từ 61 trở lên trên dưới 10%.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên chỉ ra ba bất cập chủ yếu trong công tác nhân sự khóa 12:

Thứ nhất, quy trình giới thiệu nhân sự BCH Trung ương có điểm còn thiếu chặt chẽ, chưa phát huy được vai trò cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng trong giới thiệu nhân sự; chưa quy định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân đề cử hoặc cá nhân nhận đề cử tại Đại hội cũng như tại Hội nghị.

Thứ hai, công tác thẩm định đối với một số nhân sự còn thiếu chặt chẽ, chưa khoa học, cá biệt còn để sót, lọt những người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thậm chí không có trong phương án nhân sự vào Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị.

Thứ ba, hiện tượng vận động tranh thủ phiếu bầu, giới thiệu diễn ra khá phức tạp, từ khi làm quy trình nhân sự và ngay trước thềm Đại hội. Như vậy là nhiều quy chế, nội quy của Đại hội chưa được thực hiện nghiêm túc. Đại biểu giao lưu, gặp gỡ khá nhiều, trong những cuộc giao lưu đó xuất hiện những nhân tố chưa từng xuất hiện, điều đó thể hiện việc chưa nghiêm túc hoặc tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của một số đại biểu chưa cao.

Đại hội đại biểu toàn quốc đảng cộng sản Việt Nam được tiến hành 5 năm một lần; và lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021.

Virus-free. www.avast.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s